Forskrift om endring i visse forskrifter som følge av forskrift om sporbarhet av svin

Forskriften Forskrift om endring i visse forskrifter som følge av forskrift om sporbarhet av svin er en god kandidat til århundrets forskrift, i det minste i kategorien forskrift om endring i visse forskrifter.

Mer dere at forskriften ikke gjelder for lama og oppdrettshjort som holdes som kjæledyr i dyrehold som utelukkende holder kjæledyr.

Hvis du tror dette er oppspinn fra en gal forfatter, kan du sjekke fakta på Regjeringen.no.

Forskrift om endring i visse forskrifter som følge av forskrift om sporbarhet av svin ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. mai 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 14, § 15, § 19 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 7d (direktiv 2008/71/EF).

Her er teksten i sin helhet:

DATO: FOR-2011-05-10-483
DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet)
PUBLISERT: I 2011 hefte 5
IKRAFTTREDELSE: 2011-06-01
ENDRER: FOR-2002-09-03-970, FOR-2004-02-20-464
GJELDER FOR: Norge
HJEMMEL: LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§29, FOR-2003-12-19-1790
KUNNGJORT: 2011-05-13 kl. 14.10
RETTET:
JOURNALNR: 2011-0331
KORTTITTEL: Endr. som følge av forskrift om sporbarhet av svin

INNHOLD

Forskrift om endring i visse forskrifter som følge av forskrift om sporbarhet av svin

I

II

III
Forskrift om endring i visse forskrifter som følge av forskrift om sporbarhet av svin

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. mai 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 14, § 15, § 19 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 7d (direktiv 2008/71/EF).
I

I forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av svin, lama og oppdrettshjort gjøres følgende endringer:

Tittelen skal lyde:

Forskrift om merking, registrering og rapportering av lama og oppdrettshjort

Hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen oppheves.

§ 2 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder merking, registrering og rapportering av lama og oppdrettshjort.

§ 2 annet ledd første punktum skal lyde:

Forskriften gjelder ikke for lama og oppdrettshjort som holdes som kjæledyr i dyrehold som utelukkende holder kjæledyr.

I § 3 skal definisjonen av « Dyr » lyde:

Dyr: Lama og oppdrettshjort.

I § 3 skal definisjonen av « Individnummer » lyde:

Individnummer: Et firesifret løpenummer innen hvert dyrehold for identifikasjon av enkeltindivider.

I § 3 skal definisjonen av « Unikt identitetsnummer » lyde:

Unikt identitetsnummer: 12-sifret nummer som entydig identifiserer dyret og dyreholdet det ble født i eller innført til. Unikt identitetsnummer består av identitetsnummeret til dyreholdet dyret ble født i eller innført til og dyrets individnummer i dette dyreholdet. For dyr født eller innført før 1. januar 1999, kan unikt identitetsnummer vise til dyreholdet hvor dyret befant seg 1. januar 1999.

I § 3 skal definisjonen av « Svin » oppheves.

§ 7 første ledd annet og tredje punktum oppheves.

§ 9 annet ledd oppheves.

§ 10 annet ledd første punktum skal lyde:

Dyr som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med ett lakserødt øremerke innen 7 dager etter innførsel.

§ 11 annet ledd nr. 1 annet punktum oppheves.

§ 11 annet ledd nr. 4 bokstav d skal lyde:
d) ved overføring til dyreholdet, dyrets nye individnummer.

Tittelen på kapittel III skal lyde:
Kapittel III. Spesielt om merking, registrering og rapportering

§ 14 og § 15 oppheves.

Tittelen på § 16 skal lyde:

§ 16. Merking av dyr som er født i Norge

§ 21 annet ledd første punktum skal lyde:

Dyr som er merket før 1. januar 1999, unntas fra kravet til merking i § 5 første ledd, jf. § 6, § 7 og § 16.

§ 21 fjerde ledd skal lyde:

Dyr som er merket før 1. januar 1999 eller med merke som var tillatt brukt fram til 31. desember 1999, skal likevel, dersom de overføres eller leveres til slakt etter 1. januar 2005, merkes på nytt i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.
II

I forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler gjøres følgende endring:

§ 7 første ledd skal lyde:

Klovdyr (Artiodactyla) skal:
1) være merket i henhold til gjeldende bestemmelser,
2) ikke være pålagt slaktet som ledd i et program for å utrydde en smittsom sjukdom,
3) ikke være vaksinert mot munn- og klauvsjuke, og
4) komme fra en virksomhet som ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner som gjelder klovdyr og ha oppholdt seg på denne virksomheten de siste 30 dager før avsendelsen eller siden fødselen.
III

Endringene trer i kraft 1. juni 2011.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics